ECDS Polska sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok.208
tel./fax: 85 742 20 05
tel. 85 744 39 35
biuro@ecds.pl

KRS: 000101169, NIP: 542-15-10-818

Zrozumieć Świat

 

1. Informacje o projekcie

 

Priorytet IX

 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
 edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

  Poddziałanie 9.1.2

 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 13 im. Św. Królowej Jadwigi w Białymstoku
informuje, że szkoła rozpoczęła realizację projektu

 

„Zrozumieć świat”

 

Okres realizacji: 01.08.2014-30.06.2015

 

Grupą docelową projektu jest 220 uczniów/uczennic gimnazjum. (112 dz., 108 chł)

 

Celem projektu jest wzrost efektów kształcenia poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych 220 uczniów PG 13 w Białymstoku do 30.06.2015r.

 

Działania zaplanowane w projekcie:

 

  • Warsztaty z doradztwa zawodowego
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I - III
  • Koła zainteresowań dla klas I - III
  • Warsztaty psychologiczne